تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی متصل می شوند