نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب آوری/ چالش دولت الکترونیک