۱۵ هزار خانه بهداشت به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند