برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران نیمه دوم سال