پیگیر خسارت مادی و معنوی به عکاسان این بازی هستم / فدراسیون فوتبال هم در جبران خسارت‌ها و برخوردهای انضباطی مسئولیت دارد