خاطرات هنرمندان از جمشید مشایخی در چهلمین روز درگذشت او