ارتش انگلیس: ابوبکر البغدادی در لیبی پنهان شده است