معرفی عکاسان راه یافته به جشنواره «نماز و نیایش به روایت دوربین»