۵ مدل جنگنده بمب‌افکن در روز ارتش به پرواز درمی‌آیند