امضاء تفاهم نامه بین ایران و عراق در خصوص ایجاد و ساماندهی گذرگاه‌های رسمی