نامگذاری معبری در تهران به نام جمشید مشایخی و پنج تن سینمای ایران