عکس یادگاری عکاسان با مرزبان و انتظار برای گلزنی سپاهان