مصاحبه نوروزی با ستاره شفر؛ از تیم آینده طارق همام تا بررسی شرایط شهرآورد ۸۹