جانشین تیام دست شفر و استقلال را در پوست گردو گذاشت!