تفاهم نامه همکاری اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با دانشگاه بیرجند امضا شد