جاسم غضبانپور: دغدغه عکاسان واضح است آنها را بدانیم