SPV کف خواسته‌های ایران است/اروپا وآمریکا مقابل هم نمی‌ایستند/ اگر نظام اجازه دهد شاید یکی از مناسب‌ترین زمان‌ها برای مذاکره با آمریکا مقطع فعلی است