اتفاقاتی که بازار سهام را متاثر کرد / واکنش بورس پس از راه‌اندازی SPV