میثم پشه و علی گردو را می شناسید ؟ / آن ها بدون لباس شرارت می کردند