میثم پشه و علی گردو را می شناسید ؟ / آنها بدون لباس شهر را بهم ریختند