آیا موافقت با توافق پاریس با هدف زمینه سازی اجرای SPV عاقلانه است؟