SPV یک راه حل جادویی نیست/ برای موفقیت آن زمان نیاز است