هیچ ارتباطی بین تصویب FATF با اجرای SPV وجود ندارد/ اصرارکنندگان تصویب FATF بیخودی SPV را بهانه می کنند