مشکلات بی پایان ستاره خارجی تراکتورسازی ؛ دست زنوزی و تقوی در پوست گردو