عکس ؛ بازیکنی که می تواند گره گشای تیم کی روش باشد