کری سنگین ستاره امارات برای رقبا در جام ملت های آسیا !