مصاحبه جذاب با فرشاد پیوس درباره خاطرات جام ملت های آسیا