اولین نشست کابینه ترامپ در سال ۲۰۱۹؛ نمایش پوستر ضدایرانی