گزارشی برای کی روش و شاگردانش ؛ آشنایی با اسلحه های مرگبار جام ملت های آسیا ؛ ستاره هایی که باید مراقب آنها بود !