هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» به سرانجام رسید/سفر به تبریز