برگ هفتم «۱۰ روز با عکاسان ایران» ورق خورد/بچه‌گربه در جمع عکاسان