آنچه وزارت خارجه عربستان درباره دیدارهای بن سلمان در جی ۲۰ گفت