دیدار با بن سلمان در جی ۲۰ در دستور کار پوتین قرار دارد