کمیسیون امنیت ملی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را پیگیری می‌کند