کلیپی از جدیدترین فری استایل حسنا میرهادی ؛ ترکیب تکنیک با حرکات موزون !