ملعونی که با دعای امام سجاد (ع) و به دست مختار در آتش سوخت