دربی 85 بیش از نیمی از سکوها متعلق به هواداران استقلال خواهد بود