خبر ورزشی مدعی شد : مظاهری جانشین بیرانوند در نیم فصل!