خرید موادغذایی و کالاهای اساسی توسط اتباع بیگانه در شهرهای مرزکی کنترل شد