توصیه‌ای برای آن‌ها که فیض دعای عرفه را بواسطه شغلشان از دست می‌دهند