ایران در رسانه‌های جهان عرب| توصیف رسانه‌ اماراتی درباره ایستادگی ایران؛ شانس العبادی برای انتخاب مجدد کاهش یافت