العبادی از آمریکایی ها خواسته تا در عراق باقی بمانند