خشم و ترس از سخنان العبادی بازار عراق را فراگرفته است