کاخ سفید از زمان روی کار آمدن ترامپ مشاور علمی ندارد!