ابداع یک برچسب با قابلیت تشخیص باکتری‌های خطرناک موادغذایی