اگر میگرن دارید به هیچ وجه این موادغذایی را نخورید