با لغو برجام ، با خودروهای تک ستاره خداحافظی می کنیم ؟!