تندیس بهترین فیلم کوتاه جشنواره نیویورک به «فروزان» رسید