العبادی دستور شفاف سازی و کنترل اوضاع در اقلیم صادر کرد