درخواست العبادی در خصوص انتخابات/ درگیری در سلیمانیه